Termeni si conditii

Articolul 1: Definiții
În acești termeni și condiții (numiți în continuare „Termeni”), termenii definiți mai jos au următorul înțeles:
1.1 „Acord”: un acord între client și WingsClaim, la care se ajunge după acceptarea Termenilor de către client.
1.2 „Regulament privind drepturile pasagerilor aerieni”: orice lege, regulament, directivă, convenție internațională sau altele similare care stabilește reguli privind despăgubirile financiare, daunele sau rambursările oferite pasagerilor în cazul unor zboruri suprarezervate, întârziate, anulate sau perturbate în orice alt mod sau al solicitărilor legate de bagaje.
1.3 „Power of attorney/Acord pentru solicitare despăgubiri”: documentul prin care clientul, conform termenilor și condițiilor stipulaţi în acesta,c are autorizează WingsClaim sau pe unul dintre afiliații sau partenerii săi să acționeze în numele clientului.
1.4 „Client(i)”: persoana(ele) care au acceptat acești Termeni.
1.5 „Despăgubire pentru zbor”: sumă totală de bani plătită de o companie aeriană în raport cu o solicitare, sub formă de despăgubire, rambursare, daune, soluționare a unui litigiu, gest de bunăvoință, sau de altă natură, către Client sau WingsClaim după ce Clientul a acceptat acești Termeni. Pentru evitarea oricărei ambiguități, despăgubirea pentru zbor nu include plăți sau rambursări pentru onorariile avocaților, costurile consilierii juridice, cheltuieli de judecată, costurile colectării, dobândă sau altele similare, care aparțin exclusiv lui WingsClaim.
1.6 „Ruta legală rapidă”: este o procedură pentru companiile aeriene care de obicei nu plătesc despăgubiri, cu excepția cazului în care se iau măsuri legale. În cazul în care WingsClaim oferă serviciul de asistenţă legală prin furnizarea unei rute legale rapide, va percepe atât taxa de servicii, cât și taxa de acționare în instanță, datorită riscului și costurilor crescute pentru WingsClaim.
Articolul 2: Colaborare
2.1 Odata acceptati acești Termeni, WingsClaim si Clientul se obliga sa indeplineasca toate obligatiile stabilite conform continutului acestuia.
2.2. Clientul garantează că are autoritatea și capacitatea juridică de a încheia Acordul în nume propriu și, dacă este cazul, în numele persoanelor cu care a călătorit. Semnând Power of Attorney sau documentul de cesiune de drepturi pentru solicitarea despăgubirilor.
2.3 Clientul recunoaște că WingsClaim urmărește doar despăgubirea pentru zboruri. Si ca nu va accepta cupoane (vouchere) de călătorie și/sau alte servicii ca despăgubire și că o astfel de ofertă din partea companiilor aeriene va fi considerată refuz de plată, cu excepția cazului în care WingsClaim hotaraste că probabilitatea unui rezultat mai favorabil pentru client este scăzută şi că în aceste circumstanțe cea mai bună alegere ar fi acceptarea unei astfel de oferte.
2.4 După semnarea Acordului de solicitare a despagubirii, clientul un va putea transfera solicitarea niciunei alte părți, deoarece titlul legal asupra solicitării a fost deja cesionat către WingsClaim. Orice angajamente existente, dacă este cazul, trebuie anulate înainte de a semna Acordul pentru solicitare despăgubiri.
2.5 În cazul în care clientul primește plăți directe sau orice altă despăgubire din partea companiei aeriene respective după încheierea acordului, clientul este obligat să anunțe WingsClaim despre acest lucru fără întârziere. Aceste plăți sunt considerate despăgubiri și conferă lui WingsClaim dreptul de a reclama taxa de servicii și taxa de acționare în instanță dacă WingsClaim a înaintat o acțiune în instanță înainte ca respectivul client să primească plata de la compania aeriană respectivă. Pentru evitarea oricărui dubiu, despăgubirea nu include plățile onorariului avocatului, costul asistenţei legale, cheltuielile de judecată, costurile de transfer, dobânzi sau similare, sume care aparțin exclusiv WingsClaim.
2.8 După ce a semnat Acordul pentru solicitare despăgubiri, clientul este obligat să înceteze negocierile cu compania aeriană respectivă și să direcționeze orice contact din partea companiei aeriene către WingsClaim.
Articolul 3: Descrierea serviciului de asistenţă
3.1 În cazul în care compania aeriană care a operat zborul nu plătește despăgubirea pentru zbor într-o perioadă rezonabilă de timp, in mod normal 30 de zile, după ce a fost notificată de către WingsClaim și dacă solicitarea a fost confirmată cu suficientă certitudine, WingsClaim poate propune și iniția acțiunea în instanță pentru urmărirea solicitării. În cazul în care acțiunea în instanță a fost inițiată , iar despăgubirea pentru zbor a fost plătită, WingsClaim va percepe taxa de acționare în instanță, în plus față de taxa pentru servicii, care este de 40€ de pasager.
3.2 În cazul în care e necesara angajarea unui pentru reprezentarea în instanță, Clientul va permite WingsClaim să acorde reprezentantului legal contractat accesul la toate datele comunicate către WingsClaim și să permită reprezentantului legal să transfere către WingsClaim informații referitoare la desfășurarea cazului. În cazul în care instanța competentă solicită un Certificat de autentificare, Împuternicire etc.., Clientul se obligă să faciliteze si / sau sa semneze aceste documente suplimentare.
3.3 Dacă reprezentantul legal contractat ajunge la concluzia că nu există suficiente perspective de succes, clientul va fi informat despre acest lucru și nici WingsClaim , nici reprezentantul legal contractat nu vor întreprinde acțiuni suplimentare.
3.4 Dacă WingsClaim sau reprezentantul legal contractat inițiază o acțiune în instanță în vederea urmăririi unei solicitări, WingsClaim va acoperi eventualele costuri suportate în cazul pierderii procesului. În cazul în care procesul este câștigat sau dacă s-a ajuns la o înțelegere între compania aeriană și WingsClaim, WingsClaim va acoperi toate costurile suportate care nu sunt acoperite de compania aeriană. După câștigarea unui proces, se va înainta în numele Clientului o solicitare de rambursare a taxelor judiciare. Același lucru este valabil și pentru costul consilierii juridice și onorariile avocatului, indiferent dacă procedurile juridice sunt întreprinse de WingsClaim sau de un reprezentant legal cu care se află sub contract.
3.5 Clientul recunoaște că este decizia exclusivă a WingsClaim de a accepta orice ofertă de înțelegere în afara tribunalului.
Articolul 4: Taxe și plăți
4.1 În cazul în care acțiunea are succes, WingsClaim va transfera clientului partea convenită a despăgubirii pentru zbor, sub rezerva reținerii doar a taxelor legale aplicabile.
Dacă acțiunea WingsClaim are succes, însă despăgubirea pentru zbor și/sau onorariul avocatului, taxele judiciare, dobânzile sau alte taxe similare au fost transferate direct de compania aeriană către Client, acestuia i se va emite o factură în baza căreia el se angajează să transfere fără întârziere nejustificată către WingsClaim onorariile cuvenite WingsClaim , de exemplu sumele primite pentru onorariul avocatului, taxele judiciare, dobânzile sau alte taxe similare, dacă este cazul.
4.2 În cazul în care clientul a furnizat informații greșite sau insuficiente pentru plata despăgubirii aferente zborului, apoi plata este returnată către WingsClaim , iar clientul, după mai multe înștiințări și eforturi rezonabile din partea WingsClaim de a-l contacta prin alte mijloace decât e-mailul furnizat către WingsClaim, nu răspunde pentru a corecta sau a furniza informațiile necesare pentru plata părții convenite a despăgubirii aferente zborului, WingsClaim are dreptul de a păstra acea parte a despăgubirii pentru zbor, care altfel ar fi fost transferată Clientului.
4.3 După ce WingsClaim a plătit despăgubirea convenită în conformitate cu instrucțiunile și selecția metodelor furnizate de către client, WingsClaim nu este răspunzătoare pentru:
i) cecuri, carduri de debit preplătite, carduri de credit și alte pierderi în tranzitul acestora către client;
ii) orice efect al faptului că respectivul client a furnizat informații greșite despre contul bancar, adresa greșită sau similar, inclusiv, dar fără a se limita la, despăgubirea plătită unui destinatar incorect. În cazul în care despăgubirea a fost plătită unui destinatar incorect din vina clientului, WingsClaim nu va fi obligată să o recupereze în mod activ.
4.4 Nu se poate solicita dobândă pentru perioada dintre intrarea și ieșirea plăților. WingsClaim își rezervă dreptul de a păstra orice dobândă recuperată de la compania aeriană.
4.5 WingsClaim nu își asumă răspunderea pentru niciun fel de despăgubire, daune sau acțiuni similare, în cazul în care este împiedicată să transfere plata către client din cauza unui eveniment care nu poate fi controlat în mod rezonabil, inclusiv, fără limitare la, grevă, grevă patronală, dezastru natural, război, revolte, agitație civilă, sabotaj intenționat, respectarea unei legi sau a unui ordin guvernamental, a unei reglementări, dispoziții sau instrucțiuni, accident, defectare a instalației sau a echipamentelor, incendiu, inundații și furtuni.
Articolul 5: Protecția datelor
5.1 WingsClaim va folosi datele cu caracter personal furnizate de Client în principal în scopul prestării serviciilor pactate cu Clientul. Toate datele cu caracter personal sunt colectate în conformitate cu Regulamentul general privind protecția datelor, Regulamentul (UE) 2016/679 sau alte legi aplicabile privind protecția datelor.
5.2 Clientul furnizează companiei WingsClaim date cu caracter personal în conformitate cu Regulamentul general privind protecția datelor sau alte legi aplicabile privind protecția datelor, cu permisiunea explicită de a prelucra datele cu caracter personal furnizate de Client și, unde este cazul, furnizate în numele său de către pasageri ce au călătorit împreună cu acesta, de a le folosi în contextul Acordului. WingsClaim va transfera datele cu caracter personal către terțe părți numai în condițiile enumerate mai jos:
i) în cazul în care clientul și-a dat consimțământul;
ii) dacă se efectuează într-un scop direct asociat cu scopul inițial pentru care au fost colectate datele cu caracter personal;
iii) în cazul în care este necesar pentru pregătirea, negocierea și îndeplinirea acordului cu clientul;
iv) dacă este necesar datorită unei obligații legale, a unei dispoziții administrative sau judiciare;
v) în cazul în care este necesar pentru stabilirea sau protejarea revendicărilor legale sau pentru apărarea acțiunilor în justiție;
vi) în cazul în servește la prevenirea utilizării abuzive sau a altor activități ilegale, cum ar fi atacuri deliberate, pentru a asigura protecția datelor.
Articolul 6: Date și informații de la Client
6.1 La cererea WingsClaim, Clientul sau pasagerii ce au călătorit împreună cu acesta vor furniza către WingsClaim toate datele sau informațiile necesare pentru executarea Acordului. Clientul garantează că datele și informațiile furnizate sunt corecte, complete și autentice și, unde este cazul, furnizate cu consimțământul pasagerilor ce au călătorit împreună cu acesta.
În caz de date/informații incorecte și comportamente frauduloase, WingsClaim își rezervă dreptul de a rezilia acordul cu efect imediat. În cazul în care acordul este reziliat în conformitate cu acest paragraf, clientul nu va avea dreptul la nici un fel de despăgubire.
Articolul 7: Dreptul de retragere
7.1 Dacă aveti calitatea de consumator în conformitate cu reglementările UE privind consumatorii, ai un drept statutar de retragere.
7.2 Vă puteți retrage acceptul pentru Acordul nostru în termen de 14 zile de la încheierea acestuia (de ex. prin scrisoare, e-mail) fără a fi nevoie să precizați motivele. Pentru a vă exercita dreptul de renunțare, aceasta se va comunica în termenul de 14 zile menționat anterior, precizându-vă clar dorința de a renunța la Abonament. Datorită naturii serviciului furnizat, nu vă puteți retrage din Acordul nostru dacă v-am informat că respectiva companie aeriană a acceptat Solicitarea, deoarece în acest caz am prestat serviciul pe care l-ați solicitat.
Retragerea poate fi comunicata prin e-mail catre: legal@wingsclaim.com
Articolul 8: Dispoziții finale
8.1. Orice conflict care s-ar naste intre WingsClaim si Client, se va rezolva conform legii de la domiciliul Clientului, aplicandu-se regulile prevazute de legislatia europeana aplicabile, si legislatia si jurisprudenta de la domiciliul Clientului.

1 Iunie 2020

© 2020 All rights reserved

@ Daniel Martín